Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính  
02/11/2020
Đến nay, Bộ TN&MT đã hoàn thành và đưa vào triển khai 107 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng Dịch vụ công của Bộ, trong đó có 53 DVC mức độ 3, 54 DVC mức độ 4, đạt tỷ lệ 50,4% trên tổng số DVCTT đã cung cấp.
08/10/2020
Ngày 08 tháng 10 năm 2020, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có công văn số 1711/STN&MT-VP về việc rà soát, lập danh mục TTHC liên thông thuộc lĩnh vực ngành quản lý
21/09/2020
Ngày 17 tháng 9 năm 2020, Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam có công văn số 1572/STN&MT-VP về việc rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020
17/09/2020
Ngày 16 tháng 9 năm 2020, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có Thông báo số 1553/TB -STN&MT về việc thu phí, lệ phí qua tài khoản khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
03/09/2020
Ngày 01 tháng 9 năm 2020, Sở tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 1462/TB-STN&MT về thu phí, lệ phí qua Tài khoản khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
02/01/2020
Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có Quyết định số 3007/QĐ-UBND về việc việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam và Quyết định số 3008/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng năng quản lý của ngành Tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam
31/10/2019
Ngày 25 tháng 2 năm 2019, Sở tài nguyên và Môi trường có Kế hoạch số 181/KH-STN&MT về việc kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2019
31/10/2019
Ngày 27 tháng 02 năm 2019 Sở tài nguyên và Môi trường có kế hoạch số 196/KH-STN&MT về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2019
31/10/2019
Ngày 19 tháng 9 năm 2019, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có Báo cáo số 200/BC-STN&MT về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2019
15/10/2018
Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh.
11/10/2018
Những thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực môi trường
11/10/2018
Những thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước
11/10/2018
Những thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Khí tượng - Thủy văn
11/10/2018
Những thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Đo đạc - Bản đồ
11/10/2018
Những thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Khoáng sản
12
Previous Page 1-15 Next Page
04/11/2020
Tại Tờ trình về dự thảo Luật BVMT của Chính phủ trình Quốc hội 01 phương án là giao các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của mình để có thể tích hợp giải quyết thủ tục thẩm định báo cáo ĐTM với thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi một số dự án (do các Bộ này được giao thẩm quyền thẩm định theo quy định của pháp luật về xây dựng).