Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính  
17/05/2023
Mã thủ tục: 1.004211 Số quyết định: 396/QĐ-UBND Tên thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC được luật quy định chi tiết Lĩnh vực: Tài nguyên nước
17/05/2023
Mã thủ tục: 1.004223 Số quyết định: 396/QĐ-UBND Tên thủ tục: Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC được luật quy định chi tiết Lĩnh vực: Tài nguyên nước
17/05/2023
Mã thủ tục: 1.004228 Số quyết định: 396/QĐ-UBND Tên thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC được luật quy định chi tiết Lĩnh vực: Tài nguyên nước
17/05/2023
Mã thủ tục: 1.004232 Số quyết định: 396/QĐ-UBND Tên thủ tục: Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC được luật quy định chi tiết Lĩnh vực: Tài nguyên nước
17/05/2023
Mã thủ tục: 1.011516 Số quyết định: 396/QĐ-UBND Tên thủ tục: Đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC được luật quy định chi tiết Lĩnh vực: Tài nguyên nước
17/05/2023
Mã thủ tục: 1.011517 Số quyết định: 396/QĐ-UBND Tên thủ tục: Đăng ký khai thác nước dưới đất Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC được luật quy định chi tiết Lĩnh vực: Tài nguyên nước
17/05/2023
Mã thủ tục: 1.011518 Số quyết định: 396/QĐ-UBND Tên thủ tục: Trả lại giấy phép tài nguyên nước Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC được luật quy định chi tiết Lĩnh vực: Tài nguyên nước
16/05/2023
Mã thủ tục: 1.000824 Số quyết định: 396/QĐ-UBND Tên thủ tục: Cấp lại giấy phép tài nguyên nước Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC được luật quy định chi tiết Lĩnh vực: Tài nguyên nước
16/05/2023
Mã thủ tục: 1.001740 Số quyết định: 396/QĐ-UBND Tên thủ tục: Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh (TTHC cấp tỉnh) Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC được luật quy định chi tiết Lĩnh vực: Tài nguyên nước
16/05/2023
Mã thủ tục: 1.004167 Số quyết định: 396/QĐ-UBND Tên thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập dâng thuỷ lợi có lưu lượng khai thác dưới 2 m3/giây và dung tích toàn bộ dưới 20 triệu m3, hoặc lưu lượng khai thác từ 2 m3/giây trở lên và dung tích toàn bộ dưới 3 triệu m3, hoặc đối với công trình khai thác, sử dụng nước khác với lưu lượng khai thác dưới 5 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 1.000.000 m3/ngày đêm Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC được luật quy định chi tiết Lĩnh vực: Tài nguyên nước
16/05/2023
Mã thủ tục: 1.004179 Số quyết định: 396/QĐ-UBND Tên thủ tục: Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập dâng thuỷ lợi có lưu lượng khai thác dưới 2 m3/giây và dung tích toàn bộ dưới 20 triệu m3, hoặc lưu lượng khai thác từ 2m3/giây trở lên và dung tích toàn bộ dưới 3 triệu m3, hoặc đối với công trình khai thác, sử dụng nước khác với lưu lượng khai thác dưới 5m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 1.000.000 m3 /ngày đêm Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC được luật quy định chi tiết Lĩnh vực: Tài nguyên nước
09/05/2023
Ngày 09 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam co ban hành Quyết định số 508/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
123
Previous Page 1-15 Next Page
04/11/2020
Tại Tờ trình về dự thảo Luật BVMT của Chính phủ trình Quốc hội 01 phương án là giao các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của mình để có thể tích hợp giải quyết thủ tục thẩm định báo cáo ĐTM với thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi một số dự án (do các Bộ này được giao thẩm quyền thẩm định theo quy định của pháp luật về xây dựng).