Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính  
31/10/2019
Ngày 25 tháng 2 năm 2019, Sở tài nguyên và Môi trường có Kế hoạch số 181/KH-STN&MT về việc kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2019
31/10/2019
Ngày 27 tháng 02 năm 2019 Sở tài nguyên và Môi trường có kế hoạch số 196/KH-STN&MT về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2019
31/10/2019
Ngày 19 tháng 9 năm 2019, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có Báo cáo số 200/BC-STN&MT về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2019
15/10/2018
Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh.
11/10/2018
Những thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực môi trường
11/10/2018
Những thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước
11/10/2018
Những thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Khí tượng - Thủy văn
11/10/2018
Những thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Đo đạc - Bản đồ
11/10/2018
Những thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Khoáng sản
11/10/2018
Những thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Quản lý đất đai
04/04/2018
Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong những năm qua, công tác chỉ đạo, điều hành trong triển khai thực hiện cải cách hành chính (CCHC) luôn được các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ coi trọng và quan tâm thực hiện, gắn liền với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và phân công, phân cấp quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Xem tiếp
04/01/2017
Căn cứ Kế hoạch số 3033/KH-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam về Cải cách hành chính năm 2017, ngày 30 tháng 12 năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 1441/KH-STN&MT về cải cách hành chính năm 2017 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.