Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính  
05/07/2024
Ngày 21 tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết dịnh số 828/QĐ-STN&MT về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước và lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
11/06/2024
Ngày 10 tháng 6 năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1545/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi,bổ sung; thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ tronglĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nướccủa Bộ Tài nguyên và Môi trường
06/02/2024
Ngày 30 tháng 01 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 275/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2023
08/01/2024
Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1319/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
05/01/2024
Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Bộ tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 4263/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
25/12/2023
Ngày 22 tháng 12 năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam có ban hành Công văn số 5065/VPUB-HCCKSTT vê việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 11/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
27/11/2023
Ngày 16/11/12023 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND về Quy chế Hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam
01/11/2023
Ngày 01 tháng 11 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có thông báo số 2764/TB-STN&MT về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 4) ; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và trả kết quả TTHC bằng bản điện tử thay thế văn bản giấy đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
10/10/2023
Ngày 18 tháng 9 năm 25023, Bộ tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 2684/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vựctài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nướccủa Bộ Tài nguyên và Môi trường
10/10/2023
Ngày 06 tháng 10 năm 2023, Bộ tài nguyên và môi trường có ban hành Quyết định số 2901/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
06/09/2023
Mã thủ tục: 1.000943 Số quyết định: Số 725/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Tên thủ tục: Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC được luật quy định chi tiết Lĩnh vực: Khí tượng Thuỷ văn
06/09/2023
Mã thủ tục: 1.000970 Số quyết định: Số 725/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Tên thủ tục: Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC được luật quy định chi tiết Lĩnh vực: Khí tượng Thuỷ văn.
06/09/2023
Mã thủ tục: 1.000987 Số quyết định: Số 725/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Tên thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC được luật quy định chi tiết Lĩnh vực: Khí tượng Thuỷ văn
05/09/2023
Ngày 03 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 725/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đo đạc và bản đồ, lĩnh vực khí tượng thủy văn và lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
05/09/2023
CHI TIẾT THỦ TỤC Mã thủ tục: 1.000049 Số quyết định: Số 725/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Tên thủ tục: Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II. Cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường. Loại thủ tục: TTHC được luật quy định chi tiết. Lĩnh vực: Đo đạc và bản đồ.
1234
Previous Page 1-15 Next Page
04/11/2020
Tại Tờ trình về dự thảo Luật BVMT của Chính phủ trình Quốc hội 01 phương án là giao các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của mình để có thể tích hợp giải quyết thủ tục thẩm định báo cáo ĐTM với thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi một số dự án (do các Bộ này được giao thẩm quyền thẩm định theo quy định của pháp luật về xây dựng).