Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Công khai thông tin  
20/11/2023
Ngày 20 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Công văn số 4535/VPUB-HCCKSTT về việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 10/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
22/08/2023
Ngày 22 tháng 8 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 314/QĐ-STN&MT về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022