Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
30/10/2023
Ngày 16 tháng 10 năm 2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai
06/02/2023
Ngày 01 tháng 02 năm 2023, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa có ban hành Nghị định số 02/2023/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
10/01/2023
Ngày 10 tháng 1 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành kế hoạch số 52/KH-STN&MT về việc tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023
13/12/2022
Ngày 29 tháng 8 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam
24/10/2022
Ngày 06 tháng 1 năm 2022, Chính Phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ban hành Nghị định số 04/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ
24/10/2022
Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Bộ tài nguyên và Môi trường có ban hành Nghị định số 14/VBHN-BTNMT về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
23/10/2022
Ngày 10 tháng 01 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
23/10/2022
Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV có thông qua Luật số 67/2020/QH14 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
23/10/2022
Ngày 07 tháng 7 năm 2022, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường
23/10/2022
Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về một số chính sách, biện pháp đặc thù trong đầu tư xây dựng trước hạ tầng khu đất tái định cư nhằm phục vụ việc giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
21/10/2022
Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND về việc thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam
21/10/2022
Ngày 08 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 460/QĐ-UBND về việc khoanh định khu vực thông đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh
21/10/2022
Ngày 18 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam
21/10/2022
Ngày 21 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Nam
14/10/2022
Ngày 05/10/20222 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng Nền tảng bản đồ số với mục tiêu: Triển khai hiệu quả nội dung về ứng dụng Nền tảng bàn đồ số tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/03/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2022; Phát triển Nền tảng bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Xây dựng hình thành Nền tảng bản đồ số tỉnh Hà Nam phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội của các sở, ban, ngành, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện kết nối, chia sẻ hình thành Bản đồ số quốc gia.
12
Previous Page 1-15 Next Page