Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin Đề án 06/CP  
28/09/2023
Ngày 27 tháng 9 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Cục chuyển đổi số và Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai; Thị xã Duy Tiên và Thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị tổ chức triển khai nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.
27/09/2023
Sau khi Người dân, doanh nghiệp đăng nhập thành công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, chọn thủ tục muốn đăng ký thực hiện. Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ điều hướng về Cổng dịch vụ công thiết yếu của Bộ Tài nguyên và Môi trường để người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ.