Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
18/06/2020
Ngày 12 tháng 6 năm 2020 UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1102/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Thanh Liêm và huyện Lý Nhân thuộc Dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tình Hà Nam
22/04/2020
Ngày 30 tháng 3 năm 2020 UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 624/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Bình Lục thuộc dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tình Hà Nam
18/06/2020
Ngày 12 tháng 6 năm 2020 UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1102/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Thanh Liêm và huyện Lý Nhân thuộc Dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tình Hà Nam