Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II

Thủ tục hành chính Lĩnh vực đo đạc bản đồ  
Gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân tập hợp đầy đủ các thủ tục trong hồ sơ theo đúng qui định của pháp luật và nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam, Địa chỉ: số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý tỉnh Hà Nam.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận xem xét tiếp nhận hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Sở và chuyển về phòng Phòng Đo đạc, bản đồ và Viễn thám
Bước 3: Phòng Đo đạc, bản đồ và Viễn thám nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.
Bước 4: Nhận kết quả:
Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích). Khi nhận kết quả, tổ chức cá nhân phải mang theo phiếu hẹn trả kết quả.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của Sở Tài nguyên và Môi trường) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Thành phần, số lượng:
          * Thành phần
          1. Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề theo mẫu số 14b; kèm theo 01 ảnh màu cỡ 4x6 cm có nền màu trắng.
          2. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định;
          3. Bản khai tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ hoặc chứng nhận liên quan đến việc cập nhật kiến thức theo Mẫu 16 liên quan đến nội dung hành nghề  trong khoảng thời gian 03 năm trước thời điểm chứng chỉ hết hạn.
          4. Bản gốc chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ đã được cấp.
          * Số lượng: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 
Sau thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám).
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân trong nước.                                                
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hoạt động đo đạc và bản đồ hạng II
- Phí, lệ phí: Chưa quy định
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Về gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II
Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Trong thời hạn 30 ngày trước khi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hết hạn, nếu cá nhân có yêu cầu gia hạn chứng chỉ hành nghề đã được cấp thì gửi hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề  đến sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam để làm thủ tục gia hạn. Chứng chỉ hành nghề không được gia hạn sau ngày chứng chỉ hết hạn.                                                        
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018, có  hiệu lực ngày 01/01/2019;
Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ, có hiệu lực ngày 01/5/2019;
Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam;
 
                                                                                                Mẫu số:14b
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------- 

……..……, ngày…….. tháng …….. năm……..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
 ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Kính gửi:Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
1. Họ và tên:...........................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................
3. Quốc tịch:...........................................................................................
4. Số căn cước công dân/CMND ……..…….. ngày cấp:……..…….. nơi cấp       
5. Địa chỉ thường trú:..............................................................................
6. Số điện thoại:……..……..……..……..……..……..Email:..................
7. Đơn vị công tác (nếu có).....................................................................
8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):.........................
9. Mã số chứng chỉ hành nghề đã được cấp :...........................................
10. Thời hạn có hiệu lực của chứng chỉ hành nghề đã được cấp đến ngày :....
Đề nghị được cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ như sau:
d) Gia hạn chứng chỉ hành nghề ……..……..……. □ (2)
Lý do đề nghị gia hạn chứng chỉ:.............................................................
Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề đo đạc và bản đồ theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, họ tên)
 (2) Lựa chọn và chỉ đánh dấu vào một ô phù hợp với đơn đề nghị.
 
                                                                                                Mẫu số:16
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------- 

BẢN KHAI KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP/CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN
1. Họ và tên:...........................................................................................
2. Trình độ chuyên môn:........................................................................
3. Thời gian có kinh nghiệm nghề nghiệp (1)(bao nhiêu năm, tháng):.......
4. Đơn vị công tác (nếu có):....................................................................
5. Mã số chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ đã được cấp: ……………… ngày cấp……………………… Cơ quan cấp:..................................................
6. Quá trình hoạt động chuyên môn hoặc cập nhật kiến thức về đo đạc và bản đồ:
Thời gian hành nghề/cập nhật kiến thức đo đạc và bản đồ
(Từ tháng, năm đến tháng, năm)
Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập
(Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)
Nội dung hành nghề/ cập nhật kiến thức đo đạc và bản đồ
(Ghi rõ lĩnh vực, chức danh hành nghề đo đạc và bản đồ)
Ghi chú
Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có)
(Chức vụ, ký tên, đóng dấu)
……, ngày …… tháng... năm………
NGƯỜI KHAI
(Ký, họ tên)
Ghi chú:
(1) Tính theo thời gian làm việc sau khi có bằng cấp chuyên môn đầu tiên.