Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu chung  
03/09/2020
UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.
03/06/2013
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam: Là cơ quan tham mưu cho UBND Tỉnh lĩnh vực Tài nguyên &; Môi trường.
21/10/2022
Ngày 28 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
23/08/2013
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam được thành lập theo quyết định số 926/QĐ-UB ngày 20/8/2003 của UBND tỉnh Hà Nam; trên cơ sở hợp nhất chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực Địa chính của Sở Địa chính với chức năng, nhiệm vụ quản lý về lĩnh vực Khoáng sản thuộc Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương), lĩnh vực môi trường thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Sở Khoa học và Công nghệ) và lĩnh vực quản lý tài nguyên nước thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Biên chế ban đầu người với tổng số 94 cán bộ công chức, viên chức và lao động và 10 đơn vị thuộc Sở (trong đó 7 đơn vị QLNN, 3 đơn vị sự nghiệp)
23/08/2013
Năm 2003, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nam được thành lập theo Quyết định số 926/QĐ-UB của UBND tỉnh, với nòng cốt là sở Địa Chính trên cơ sở hợp nhất các lĩnh vực chuyên ngành liên quan đến tài nguyên, môi trường. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ và công nhân viên Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam đã có sự trưởng thành vượt bậc về năng lực, kiến thức, kỹ năng, tính chuyên nghiệp, đủ sức gánh vác trách nhiệm được giao. Với sự đoàn đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực không ngừng, Sở TN&MT đã góp phần quan trọng góp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
15/09/2020
Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài nguyên và Môi trường