Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin Chuyển đổi Số Ngành TN&MT  
18/10/2022
Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; Quyết định số 417/QĐ-BTNMT ngày 10/3/221 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị Quyết số 24-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh Ủy Hà Nam Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Hà nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam đã ban hành kế hoạch số 2235/KH-STN&MT ngày 17/10/2022 Kế hoạch chuyển đổi số của ngành giai đoạn 2022-2025 và định hướng năm 2030 (Có nội dung Kế hoạch kèm theo).
06/10/2022
Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường vừa có hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10.