Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin Chuyển đổi Số Ngành TN&MT  
28/09/2023
Ngày 27 tháng 9 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Cục chuyển đổi số và Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai; Thị xã Duy Tiên và Thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị tổ chức triển khai nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.
27/09/2023
Sau khi Người dân, doanh nghiệp đăng nhập thành công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, chọn thủ tục muốn đăng ký thực hiện. Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ điều hướng về Cổng dịch vụ công thiết yếu của Bộ Tài nguyên và Môi trường để người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ.
14/09/2023
Ngày 13 tháng 9 năm 2023 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 1779/KH-UBND, Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
18/10/2022
Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; Quyết định số 417/QĐ-BTNMT ngày 10/3/221 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị Quyết số 24-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh Ủy Hà Nam Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Hà nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam đã ban hành kế hoạch số 2235/KH-STN&MT ngày 17/10/2022 Kế hoạch chuyển đổi số của ngành giai đoạn 2022-2025 và định hướng năm 2030 (Có nội dung Kế hoạch kèm theo).
06/10/2022
Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường vừa có hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10.