Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin Tiếp cận thông tin  
04/01/2024
Ngày 04/01/2023, Sở Tài nguyên ban hành Thông báo Số 27/TB-STN&MT, Thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 của Sở.
27/11/2023
Ngày 16/11/12023 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND về Quy chế Hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam
12/09/2023
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam cử cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin như sau:
12/07/2023
Ngày 06 tháng 7 năm 2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 755/QĐ UBND về việc hành danh mục dự án thu hút đầu tư và Danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực XHH trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023 định hướng giai đoạn 2023-2025.
04/07/2022
Ngày 04 tháng 7 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có quyết định số 144/QĐ-STN&MT về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân