Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế Hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam

Thông tin Tiếp cận thông tin  
UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế Hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam
Ngày 16/11/12023 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND về Quy chế Hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam
1. Chi tiết Quyết định số: 53/2023/QĐ-UBND: 2023.11.10. Quyet dinh ban hanh Quy che Cong DVC Ha Nam 2023.pdf
2. Chi tiết Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số: 53/2023/QĐ-UBND:2023.11.14. Quy che kem theo Quyet dinh He thong thong tin giai quyet TTHC tinh Ha Nam.ct.pdf