Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Hệ thống văn bản QPPL ngành TN&MT Hà Nam  
02/03/2022
Ngày 28 tháng 2 năm 2022, Bộ tài nguyên và Môi trường có ban hành văn bản số 02/VNHN-BTNMT về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính
02/03/2022
Ngày 28 tháng 2 năm 2022, Bộ tài nguyên và Môi trường có ban hành văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
02/03/2022
Ngày 28 tháng 2 năm 2022, Bộ tài nguyên và Môi trường có ban hành Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về bản đồ địa chính
02/03/2022
Ngày 28 tháng 2 năm 2022, Bộ tài nguyên và Môi trường có ban hành văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTNMT về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
05/05/2021
Ngày 05 tháng 5 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 100/QĐ-STN&MT về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam
19/01/2021
Ngày 15 tháng 1 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành quyết định số 79/QĐ-UBND về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước mặt sông Hồng giai đoạn I của Công ty Cổ phần nước sạch Hà Nam tại xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
18/01/2021
Ngày 12 tháng 01 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 69/KH-STN&MT về công tác thông tin đối ngoại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
18/01/2021
Ngày 18 tháng 01 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 10/QĐ-STN&MT về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà nam
18/11/2020
Ngày 18 tháng 11 năm 2020 Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản tỉnh Hà Nam ra thông báo số 01/HĐTĐ ĐATDKS về việc thông báo công khai Đề án thăm dò khoáng sản.
21/09/2020
Văn bản quy phạm pháp luật của Ngành Tài nguyên và Môi trường