Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Hệ thống văn bản QPPL ngành TN&MT Hà Nam  
26/01/2024
Ngày 24 tháng 01 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 22/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối vào khu nhà ở xã hội xã Đại Cương, huyện Kim Bảng
13/12/2022
Ngày 29 tháng 8 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam
24/10/2022
Ngày 06 tháng 1 năm 2022, Chính Phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ban hành Nghị định số 04/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ
24/10/2022
Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Bộ tài nguyên và Môi trường có ban hành Nghị định số 14/VBHN-BTNMT về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
23/10/2022
Ngày 10 tháng 01 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
23/10/2022
Ngày 07 tháng 7 năm 2022, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường
23/10/2022
Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về một số chính sách, biện pháp đặc thù trong đầu tư xây dựng trước hạ tầng khu đất tái định cư nhằm phục vụ việc giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
21/10/2022
Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND về việc thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam
21/10/2022
Ngày 08 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 460/QĐ-UBND về việc khoanh định khu vực thông đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh
21/10/2022
Ngày 18 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam
21/10/2022
Ngày 21 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Nam
19/10/2022
Ngày 17 tháng 10 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 2235/KH-STN&MT về việc chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
23/09/2022
Ngày 12 tháng 1 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 59/KH-STN&MT về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 2975/KH-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Nam
23/09/2022
Ngày 08 tháng 3 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 358/KH-STN&MT về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
23/09/2022
Ngày 19 tháng 3 năm 2022 , Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 447/KH_STN&MT về việc thực nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022
12
Previous Page 1-15 Next Page