Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chức năng,nhiệm vụ Các đơn vị khối Sự Nghiệp  
09/09/2023
Địa chỉ: tại Số 187, đường Quy Lưu, Phường Minh Khai, thành Phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
16/08/2023
Ngày 03 tháng 8 năm 2023 UBND tỉnh Hà Nam ban bình Quyết định số 866/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
03/07/2023
Trung tâm Thông tin, dữ liệu và phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, được thành lập trên cơ sở Hợp nhất Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hà Nam trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Hà Nam.
25/05/2023
Ngày 25 tháng 4 năm 2024 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 540/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
07/04/2023
Ngày 07 tháng 4 năm 2023 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 394/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.