Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Công khai thông tin Công khai Dự toán ngân sách  
21/03/2023
Ngày 21 tháng 3 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 95/QĐ-STN&MT về việc công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2023
01/03/2023
Ngày 10 tháng 1 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 11/QĐ-STN&MT về việc công khai số liệu dự toán NSNN năm 2023
18/01/2021
Ngày 12 tháng 01 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có Quyết định số 05/QĐ-STN&MT về việc công khai số liệu bổ sung dự toán NSNN năm 2020
18/01/2021
Ngày 12 tháng 01 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có Quyết định số 06/QĐ-STN&MT về việc công khai số liệu dự toán NSNN năm 2021
18/12/2020
Ngày 16 tháng 12 năm 2020, Sở tài nguyên và Môi trường có Quyêt định số 408/QĐ-STN&MT về việc Công khai số liệu bổ sung dự toán NSNN năm 2020
03/09/2020
Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Sở tài nguyên và Môi trường có quyết định số 266/QĐ-STN&MTvề việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do thu hồi kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên
01/03/2020
Để tài thông tin về Công khai Dự toán Ngân sách Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam xin vào đường LINK Web sites của sở