Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy  
12/09/2023
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam cử cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin như sau:
Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài nguyên và Môi trường