Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí các nội dung liên quan đến các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy  
Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí các nội dung liên quan đến các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài nguyên và Môi trường

Họ và tên: Phạm Chí Thống

Chức vụ:Giám đốc sở 

Số điện thoại: 0904181777 

Email: phamchithong.tn@hanam.gov.vn​​

Địa chỉ liên hệ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam, Phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.