Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NAM ((Ban hành kèm theo Quyết định số 494 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Hà Nam)