Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Dự án VILG Tài liệu Dự án  
08/12/2021
Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Ban quản lý dự án VILG cấp trung ương có ban hành công văn số 222/BQLDAVLIG-ĐT về việc đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang thiết bị cho các tỉnh thuộc dự án VILG