Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Liên hệ làm việc tại Khu B, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam

Chức năng,nhiệm vụ Các đơn vị khối Sự Nghiệp  
Liên hệ làm việc tại Khu B, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Địa chỉ: tại Số 187, đường Quy Lưu, Phường Minh Khai, thành Phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

I. Dãy nhà 4 tầng:
Tầng 1: Văn phòng đăng ký đất đai
Tầng 2:
- Hội trường
- Văn phòng đăng lý đất đai
Tầng 3: 
- Kho lưu trữ,  Văn phòng đăng lý đất đai
- Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất
Tầng 4: 
- Phòng Quản trị hệ thống
- Kho lưu trữ, Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất
II. Dãy nhà 3 tầng:
Tầng 1: Chi cục Bảo vệ Môi trường
Tầng 2:
- Chi cục Bảo vệ Môi trường
- Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
Tầng 3: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường