Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chỉ đạo điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan  
05/10/2020
Ngày 24 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam - Hòa Bình có Quy chế số 1912/QCPH-HN-HB về việc phối hợp về công tác quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Hà Nam và Hòa Bình
21/09/2020
Ngày 17 tháng 9 năm 2020, Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam có công văn số 1572/STN&MT-VP về việc rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020
31/10/2019
Ngày 27 tháng 02 năm 2019 Sở tài nguyên và Môi trường có kế hoạch số 196/KH-STN&MT về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2019