Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chỉ đạo điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan  
04/10/2022
Ngày 30 tháng 9 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Công văn số 2085/STN&MT-VP về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính
23/09/2022
Ngày 04 tháng 10 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 1773/KH- STN&MT về việc tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho công chức ngành tài nguyên và môi trường ở cơ sở
23/09/2022
Ngày 15 tháng 11 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 2053/KH-STN&MT về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
23/09/2022
Ngày 15 tháng 11 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
23/09/2022
Ngày 10 tháng 1 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 43/KH-STN&MT về việc Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
23/09/2022
Ngày 12 tháng 1 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 59/KH-STN&MT về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 2975/KH-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Nam
23/09/2022
Ngày 23 tháng 02 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 287/KH-STN&MT về việc cung cấp tin, bài trên cổng thông tin của sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam năm 2022
23/09/2022
Ngày 20 tháng 1 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch số 120/KH-STN&MT về việc tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022
23/09/2022
Ngày 08 tháng 3 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 358/KH-STN&MT về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
23/09/2022
Ngày 15 tháng 3 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 409/KH-STN&MT về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức năm 2022
23/09/2022
Ngày 19 tháng 3 năm 2022 , Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 447/KH_STN&MT về việc thực nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022
23/09/2022
Ngày 19 tháng 5 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 884/KH-STN&MT về việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
04/01/2022
Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành kế hoạch số 2352/KH-STN&MT về kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
04/01/2022
Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Công văn số 3207/VPUB-KSTT về việc đôn đốc công khai thủ tục hành chính .
04/01/2022
Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 2371/KH-STN&MT về việc rà soát, đánh giá và kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2022.
12
Previous Page 1-15 Next Page