Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chỉ đạo điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan  
05/05/2021
Ngày 05 tháng 5 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 100/QĐ-STN&MT về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam
05/05/2021
Ngày 05 tháng 5 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có công văn số 658/STN&MT-VP về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
05/05/2021
Ngày 05 tháng 5 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành kế hoạch số 653/KH-STN&MT về kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 tại sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
03/02/2021
Ngày 25 tháng 1 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có công văn số 161/STN&MT-VP về việc đẩy mạnh Cải cách hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
18/01/2021
Ngày 12 tháng 01 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 69/KH-STN&MT về công tác thông tin đối ngoại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
05/10/2020
Ngày 24 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam - Hòa Bình có Quy chế số 1912/QCPH-HN-HB về việc phối hợp về công tác quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Hà Nam và Hòa Bình
21/09/2020
Ngày 17 tháng 9 năm 2020, Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam có công văn số 1572/STN&MT-VP về việc rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020
31/10/2019
Ngày 27 tháng 02 năm 2019 Sở tài nguyên và Môi trường có kế hoạch số 196/KH-STN&MT về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2019