Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất  
12/10/2023
Ngày 23 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1096/QĐ-UBND về việc cập nhật công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam
12/10/2023
Ngày 23 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1095/QĐ-UBND về việc cập nhật công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam
12/10/2023
Ngày 23 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1097/QĐ-UBND về việc cập nhật công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam
22/09/2023
Ngày 11 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1042/QĐ-UBND về việc cập nhật công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
22/09/2023
Ngày 21 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 672/QĐ-UBND về việc cập nhật công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố tỉnh Hà Nam
22/09/2023
Ngày 28 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 972/QĐ-UBND về việc cập nhật công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam
22/09/2023
Ngày 11 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1043/QĐ-UBND về việc cập nhật công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
30/03/2023
Ngày 31 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 172/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Phủ Lý
30/03/2023
Ngày 31 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 175/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lý Nhân.
01/03/2023
Ngày 31 tháng 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 171/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bình Lục
23/02/2023
Ngày 27 tháng 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Liêm
10/11/2022
Ngày 25 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1976/QĐ-UBND về việc cập nhật công trình dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam
10/11/2022
Ngày 25 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1977/QĐ-UBND về việc cập nhật công trình dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam
02/11/2022
Ngày 06 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1335/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lý Nhân
02/11/2022
Ngày 18 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1264/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kim Bảng
12
Previous Page 1-15 Next Page