Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất  
22/09/2023
Ngày 11 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1042/QĐ-UBND về việc cập nhật công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
22/09/2023
Ngày 21 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 672/QĐ-UBND về việc cập nhật công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố tỉnh Hà Nam
22/09/2023
Ngày 28 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 972/QĐ-UBND về việc cập nhật công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam
22/09/2023
Ngày 11 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1043/QĐ-UBND về việc cập nhật công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
30/03/2023
Ngày 31 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 172/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Phủ Lý
30/03/2023
Ngày 31 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 175/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lý Nhân.
01/03/2023
Ngày 31 tháng 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 171/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bình Lục
23/02/2023
Ngày 27 tháng 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Liêm
10/11/2022
Ngày 25 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1976/QĐ-UBND về việc cập nhật công trình dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam
10/11/2022
Ngày 25 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1977/QĐ-UBND về việc cập nhật công trình dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam
02/11/2022
Ngày 06 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1335/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lý Nhân
02/11/2022
Ngày 18 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1264/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kim Bảng
02/11/2022
Ngày 23 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 643/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Liêm
02/11/2022
Ngày 26 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 724/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Duy Tiên
14/12/2021
Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
12
Previous Page 1-15 Next Page