Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất  
14/12/2021
Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
04/10/2021
Ngày 21 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1678/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam
04/10/2021
Ngày 21 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1677/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam
04/10/2021
Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam
04/10/2021
Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1724/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
04/10/2021
Ngày 04 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1747/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam
18/05/2021
Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 494/UBND-TNMT về việc đôn đốc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lý Nhân đã được phê duyệt
06/05/2021
Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thanh Liêm
06/05/2021
Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 500/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Lục
06/05/2021
Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lý Nhân
06/05/2021
Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 573/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Phủ Lý
06/05/2021
Ngày 05 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 568/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Duy Tiên