Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

Thủ tục hành chính Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện  
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện
1. Trình tự thực hiện:
- Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai gửi đơn đến Chủ tịch UBND cấp huyện (qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc tại trụ sở tiếp dân cấp huyện)
- Sau khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, Chủ tịch UBND cấp huyện giao đơn vị có chức năng tham mưu giải quyết.
- Đơn vị được phân công giải quyết tiến hành thu thập, nghiên cứu hồ sơ; thành lập tổ công tác để tiến hành thẩm tra, xác minh vụ việc tại cấp xã; tổ chức hòa giải giữa các bên tranh chấp; hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.
- Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai hoặc quyết định công nhận hòa giải thành được gửi cho các bên tranh chấp, các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.
2. Cách thức thực hiện:
Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai gửi đơn đến Chủ tịch UBND cấp huyện
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a. Thành phần:
- Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;
- Biên bản làm việc với các bên tranh chấp, với các tổ chức, cá nhân có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp; biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp xã;
- Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp, hồ sơ, tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp xã;
- Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành.
b. Số lượng: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết
- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
-  Thời hạn giải quyết: không quá 45 ngày làm việc
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC: Các cơ quan chức năng thuộc UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
- Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai hoặc quyết định công nhận hòa giải thành.
8. Lệ phí (nếu có): Không quy định.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn: mẫu số 01;
- Biên bản hòa giải: mẫu số 03
- Quyết định công nhận hòa giải thành: mẫu số 04
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
         -  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, có hiệu lực ngày 01/7/2014;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, có hiệu lực ngày 01/7/2014;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, có hiệu lực ngày 03/3/2017.
 
 
 
 
Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc
                ….., ngày …..tháng …. năm 20…
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về việc giải quyết tranh chấp đất đai
Kính gửiChủ tịch Ủy ban nhân dân 1……………………………………..
Tên tôi là: 2……………………………., sinh năm …………….;
CMND số……………cấp ngày….tháng…..năm…………………
Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………….
Đại diện 3…………………………………………………………………..
Tôi viết đơn này xin đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân ………………..giải quyết tranh chấp đất đai giữa 3……………………………………………………………tranh chấp đất đai với tổ chức, hộ gia đình……………………...Địa chỉ ở thôn, xóm, tổ dân phố..……………, xã, phường, thị trấn……………….., huyện, thành phố………………, tỉnh…....
Vị trí thửa số ……tờ số ………bản đồ xã, phường, thị trấn………………lập năm ………….(nếu biết)
Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn………………..huyện, thành phố………….. ………xem xét giải quyết.
Tôi xin trân trọng cám ơn!
                                                                            Người làm đơn
 
                                                                                   Ký và ghi rõ họ tên
1.Cấp thẩm quyền giải quyết
2.Tên người viết đơn
3.Hộ gia đình, tổ chức, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng
 
 
 
 
 
Mẫu 03
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Hòa giải tranh chấp đất đai
 Hôm nay, hồi......... giờ......... ngày........... tháng.......... năm........... Tại.......................................................................................................................;

1…………………………………………………………………..       Tiến hành cuộc họp hòa giải tranh chấp đất đai giữa 2…………………tranh chấp đất đai với 2 ………………. địa chỉ…………………..
Vị trí tranh chấp: thửa số………….tờ số……………bản đồ xã, phường, thị trấn………………lập năm ………….(địa danh thôn, xóm, tổ dân phố………………………., xã, phường, thị trấn……………….., huyện, thành phố…………………..).
I. Thành phần dự họp:
          1. Cơ quan chủ trì hòa giải gồm:
-…………………………………………………………………………
          2.  Các bên tranh chấp đất đai gồm:
-…………………………………………………………………………
  3. Chủ trì cuộc họp
          Ông (bà)…………………………………chức vụ… ………………..chủ trì cuộc họp
          4. Thư ký cuộc họp
           Ông (bà)………………………………… chức vụ… …………………
          II. Diễn biến cuộc họp
          1.  Ông (bà)…………………………………… chức vụ… …………….chủ trì cuộc họp quán triệt nội dung, chương trình cuộc họp.
          2. Ý kiến các bên tranh chấp đất đai
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3. Ý kiến của các đại biểu dự cuộc họp

………………………………………………………………………………

III. Kết luận của Chủ tịch người chủ trì cuộc họp

………………………………………………………………………………

Biên bản này gồm …… trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào từng trang, và lập ……bộ được gửi các bên tranh chấp, lưu tại cơ quan chủ trì

 
CƠ QUAN CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)CÁC BÊN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
(Ký, ghi rõ họ tên)
  1. Cơ quan chủ trì cuộc họp hòa giải
  2. Tên hộ gia đình, tổ chức, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tranh chấp
 
Mẫu 04
ỦY BAN NHÂN DÂN
1…………………………………
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số:........../QĐ-UBND..., ngày ... tháng …... năm …….. 
QUYẾT ĐỊNH
Công nhận kết quả hòa giải tranh chấp đất đai thành 

Căn cứ Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai của 2…………………CMND số……………cấp ngày…….tháng…..năm………tại công an tỉnh ……………Hộ khẩu thường trú tại thôn, xóm, tổ dân phố…………………..xã, phường, thị trấn………............................huyện, thành phố………….,tỉnh…………………đại diện 3………………………
Xét báo cáo của4…………………………..kèm theo biên bản hòa giải tranh chấp đất đai của4 ………………….tiến hành cuộc họp ngày… tháng…năm…
Tôi: …........................... Chức vụ: Chủ tịch UBND 1…………………
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công nhận kết quả hòa giải tranh chấp đất đai thành của 4……giữa 3…………………tranh chấp đất đai với 3……………………
Vị trí tranh chấp: thửa số………….tờ số……………bản đồ xã, phường, thị trấn………………lập năm ………….(địa danh thôn, xóm, tổ dân phố………………………., xã, phường, thị trấn……………….., huyện, thành phố…………………..).
          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm .....
          Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Lưu: Hồ sơ.
 
 
 
 
 
 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)
  1. UBND cấp huyện ban hành quyết định
  2. Người viết đơn
  3. Hộ gia đình, tổ chức, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (đối tượng tranh chấp)
  4.  Cơ quan chủ trì cuộc họp hòa giải.
Tin liên quan