Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản.

Thủ tục hành chính Lĩnh vực khoáng sản  
Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản.
- Trình tự thực hiện:
Bước 1. Nộp hồ sơ:
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ,  nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường). Địa chỉ: số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ về Phòng Khoáng sản
Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Khoáng sản của sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ theo đúng thời hạn quy định.
Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đã thẩm định kèm theo (tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường) đến bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để chuyển hồ sơ về các phòng chuyên môn của Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra trình UBND tỉnh ra Quyết định.
Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả:
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh trả kết quả hồ sơ giải quyết đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnhhoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Khi nhận kết quả, tổ chức cá nhân phải mang theo phiếu hẹn trả kết quả.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần:
1. Bản chính:
- Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản;
- Dự án đầu tư điều chỉnh theo trữ lượng mới được phê duyệt hoặc theo công suất điều chỉnh, thay đổi phương pháp khai thác, công nghệ khai thác kèm theo quyết định phê duyệt;
- Báo cáo tác động môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản, nghĩa vụ đã thực hiện tính đến thời điểm đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản và các văn bản phê duyệt, cho phép điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền;
2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.
- Thuyết minh báo cáo, các bản vẽ kèm theo và quyết định phê duyệt kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các văn bản, tài liệu liên quan đến thay đổi tên gọi, cơ cấu tổ chức trong trường hợp khi có sự thay đổi tên tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản
* Số lượng: 02 bộ
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (UBND tỉnh 02 ngày; sở TN&MT 13 ngày).
+ Tiếp nhận hồ sơ: không quá 02 ngày làm việc
+ Thẩm định hồ sơ: không quá 8 ngày làm việc
+ Trình hồ sơ, đề nghị cấp phép: không quá 02 ngày làm việc
+ Cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh hoặc không điều chỉnh : không quá 02 ngày làm việc
+ Trả kết quả thủ tục hành chính: không quá 01 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức                                                               
- Cơ quan thực hiện TTHC: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnhUBND tỉnh;
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện:Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Khoáng sản).
Cơ quan phối hợp: sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thuế tỉnh
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định
- Phi, lệ phí: Không thu:
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản;
- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11;
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.
- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản.
Mẫu số 11
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Địa danh, ngày... tháng... năm...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Kính gửi:Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Ủy ban nhân dân tỉnh.....……….. )
 
(Tên tổ chức, cá nhân)................................................................................
Trụ sở tại:...................................................................................................
Điện thoại:………………………………….., Fax......................................
Được phép khai thác ... (tên khoáng sản) tại xã …………., huyện…………, tỉnh……… theo Giấy phép khai thác khoáng sản số……. ngày ……. tháng ….. năm ….. của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh........)
Đề nghị điều chỉnh ... (nội dung điều chỉnh) của Giấy phép khai thác khoáng sản như sau:
- ... (nội dung theo Giấy phép đã cấp);
- ... (nội dung đề nghị điều chỉnh);
(thay đổi về công suất; trữ lượng; thời hạn khai thác, tên chủ đầu tư)
Lý do đề nghị điều chỉnh: ..........................................................................
..................................................................................................................
(Tên tổ chức, cá nhân)………………. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
 
 
 

Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)