Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Dự án VILG Tin tức dự án  
05/12/2022
Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1387/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2022 Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Nam
05/12/2022
Ngày 03 tháng 11 năm 2022, Ban quản lý dự án - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ra Thông báo số 07/BQLDAVILG về việc kết luận buổi làm việc về dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Nam
08/12/2021
Dự án tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) được triển khai tại Hà Nam từ năm 2017, trong đó các gói thầu xây dựng CSDL được thực hiện từ năm 2020.