Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu chung Chức năng,nhiệm vụ  
21/10/2022
Ngày 28 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
11/08/2021
Ngày 06 tháng 8 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 216/QĐ-STN&MT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị khối Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường
15/07/2013
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam được thành lập theo quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam