Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu chung Chức năng,nhiệm vụ  
15/07/2013
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam được thành lập theo quyết định số 926 ngày 20 tháng 8 năm 2003 của UBND tỉnh Hà Nam. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở theo Quyết định 27/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam bao gồm: Xem tiếp