Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu chung Chức năng,nhiệm vụ  
21/10/2022
Ngày 28 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
11/08/2021
Ngày 06 tháng 8 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 216/QĐ-STN&MT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị khối Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường
23/07/2021
Ngày 21 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
18/05/2021
Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Công văn số 737/STN&MT-VP về việc đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định 27/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT
15/07/2013
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam được thành lập theo quyết định số 926 ngày 20 tháng 8 năm 2003 của UBND tỉnh Hà Nam. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở theo Quyết định 27/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam bao gồm: