Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Liên hệ làm việc tại tại khu A, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam

Chức năng,nhiệm vụ Các đơn vị khối Quản lý Nhà nước  
Liên hệ làm việc tại tại khu A, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Địa chỉ: tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tầng 1:
- Văn phòng sở
- Thanh tra Sở
Tầng 2:
- phòng Giám đốc Sở
- Hội trường
- Phòng Khoáng Sản
- Văn phòng sở
Tầng 3:
- Các phó giám đốc Sở
- Phòng Quy hoạch, đăng ký và đo đạc bản đồ
- Phòng Giao đất định giá đất
Tầng 4:
- Trung tâm Quan trắc phân tích Tài nguyên Môi trường
- Quỹ bảo vệ Môi trường
- Ban quản Lý dự án
​Tầng 5: Phòng Thí nghiệm, Trung tâm Quan trắc phân tích Tài nguyên Môi trường
Tầng 6: Hội trường