Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường cấp xã

Thủ tục hành chính Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã  
Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường cấp xã
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Nộp hồ sơ: tổ chức/cá nhân gửi hồ sơ  trực tiếp đến UBND xã hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
Bước 2. Xử lý hồ sơ: UBND xã cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án đầu tư theo mẫu quy định tại phụ lục 1.2 kèm theo dưới đây
Bước 3. Kết quả: UBND xã có ý kiến bằng văn bản trong vòng 05 (năm) ngày làm việc hoặc không có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án. Khi nhận kết quả, tổ chức cá nhân phải mang theo phiếu hẹn trả kết quả.
b) Cách thức thực hiện:
 - Nộp hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu quy định tại phụ lục 1.1 kèm theo dưới đây.
- Một (01) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và các tài liệu liên quan
d) Thời hạn giải quyết:
- Thời hạn kiểm tra, trả lại hồ sơ: không quy định
- Thời hạn xử lý hồ sơ: trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc
- Thời hạn cho kết quả xử lý: trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức/cá nhân
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án hoặc không phản hồi trong trường hợp chấp thuận
h) Phí, lệ phí: Không quy định
i) Tên các mẫu đơn:
- Phụ lục 1.1: Mẫu văn bản đề nghị cho ý kiến (ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP
- Phụ lục 1.2. Mẫu văn bản phản hồi cho ý kiến (ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP).
k) Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không quy định
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Bảo vệ môi trường 2014
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.
 
Phụ lục 1.1
 
Văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn Ủy ban nhân dân các cấp/các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường
(1)
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …
V/v xin ý kiến tham vấn cộng đồng về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (2)
(Địa danh), ngày … tháng … năm 
 
Kính gửi: (3)
Thực hiện Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và các quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trường (ĐTM) , (1) đã lập báo cáo ĐTM của dự án (2).
(1) Gửi đến (3) báo cáo ĐTM của dự án và rất mong nhận được ý kiến tham vấn của (3).
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …
(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng du)
Ghi chú:
(1) Chủ dự án;
(2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án;
(3) Cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn; (4) Đại diện có thẩm quyền của (1).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục 1.2. 
Mu số 02
Văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn
(1)
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …
V/v ý kiến tham vấn về dự án (2)
(Địa danh), ngày … tháng … năm 
 
Kính gửi: (3)
(1) nhận được Văn bản số... ngày... tháng... năm... của (3) kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (2). Sau khi xem xét tài liệu này, (1) có ý kiến như sau:
1. Về các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng: nêu rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý với các nội dung tương ứng được trình bày trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án gửi kèm; trường hợp không đồng ý thì chỉ rõ các nội dung, vấn đề cụ thể không đồng ý.
2. Về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng: nêu rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý với các nội dung tương ứng được trình bày trong trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án gửi kèm; trường hợp không đồng ý thì chỉ rõ các nội dung, vấn đề cụ thể không đồng ý.
3. Kiến nghị đối với chủ dự án: nêu cụ thể các yêu cầu, kiến nghị của cộng đồng đối với chủ dự án về:
- Sự cần thiết phải thay đổi nội dung gì của dự án;
- Các biện pháp, giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường;
- Các kiến nghị khác có liên quan đến dự án (nếu có).
Trên đây là ý kiến của (1) gửi (3) để xem xét và hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …
(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn;
(2) Tên đầy đủ của dự án;
(3) Chủ dự án;
(4) Đại diện có thẩm quyền của (1).