Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Dự án VILG Đấu thầu  
14/12/2021
Ngày 09 tháng 12 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 347/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu số 18 (VILG.HNA-G-FrA.03): Hệ thống xếp hàng tự động và đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Nam
14/12/2021
Ngày 09 tháng 12 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 346/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu số 19 (VILG.HNA-G-FrA.04): Trang thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Nam
14/12/2021
Ngày 09 tháng 12 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 345/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu số 20 (VILG.HNA-G-05): Trang thiết bị văn phòng cho hệ thống xếp hàng tự động và đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Nam