Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II

Thủ tục hành chính Lĩnh vực đo đạc bản đồ  
Cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân tập hợp đầy đủ các thủ tục trong hồ sơ theo đúng qui định của pháp luật và nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc trực tuyến. Địa chỉ: số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý tỉnh Hà Nam; quan dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến.
Trường hợp nộp trực tuyến,cá nhân chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được Scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký trên chuyên trang Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyếnhttp://motcua.hanam.gov.vn . Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (kèm theo mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký. Riêng đối với ảnh màu cỡ 4x6 cm và Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ đã được cấp phải nộp bản gốc
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận xem xét tiếp nhận hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Sở và chuyển về phòng Phòng Đo đạc, bản đồ và Viễn thám
Bước 3: Phòng Đo đạc, bản đồ và Viễn thám nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.
- Bước 4: Nhận kết quả:
Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích). Khi nhận kết quả, cá nhân phải mang theo phiếu hẹn trả kết quả.
Trường hợp nộp trực tuyến: Cá nhân khi đến nhận kết quả sẽ ký vào mẫu đơn, tờ khai và mang theo bản gốc để đối chiếu với các giấy tờ có liên quan đã nộp trực tuyến; Đồng thời nộp 01 bộ hồ sơ (đã công chứng hoặc chứng thực) những giấy tờ, thủ tục đã nộp trực tuyến để bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở Tài nguyên và Môi trường gửi lại phòng chuyên môn phục vụ cho  công tác lưu trữ hồ sơ, khai thác sử dụng theo quy định.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của Sở Tài nguyên và Môi trường) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Thành phần, số lượng:
          * Thành phần
          1. Đơn đề nghị cấp đổi chứng chỉ hành nghề theo mẫu số 14d; kèm theo 01 ảnh màu cỡ 4x6 cm có nền màu trắng.
          2. Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ đã được cấp.
          * Số lượng: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 
Sau thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám - Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân trong nước.                                               
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hoạt động đo đạc và bản đồ hạng II
- Phí, lệ phí: Chưa quy định
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Về cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II
Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ được cấp đổi trong trường hợp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc khi cá nhân có yêu cầu thay đổi thông tin trong chứng chỉ.                                                     
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018, có  hiệu lực ngày 01/01/2019;
Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ, có hiệu lực ngày 01/5/2019;
Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam;
 
 
Mẫu số 14d
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------- 

……..……, ngày…….. tháng …….. năm……..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
 ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
1. Họ và tên:...........................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................
3. Quốc tịch:...........................................................................................
4. Số căn cước công dân/CMND ……..…….. ngày cấp:……..…….. nơi cấp       
5. Địa chỉ thường trú:..............................................................................
6. Số điện thoại:……..……..……..……..……..……..Email:..................
7. Đơn vị công tác (nếu có).....................................................................
8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):.........................
9. Mã số chứng chỉ hành nghề đã được cấp :...........................................
10. Thời hạn có hiệu lực của chứng chỉ hành nghề đã được cấp đến ngày :....
Đề nghị được cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ như sau:
c) Cấp đổi chứng chỉ hành nghề ……..……..……. □ (2)
Lý do đề nghị cấp đổi chứng chỉ:............................................................
Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề đo đạc và bản đồ theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.
 

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, họ tên)
 
 (2) Lựa chọn và chỉ đánh dấu vào một ô phù hợp với đơn đề nghị.