Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Thủ tục hành chính và Dịch vụ Công  
20/08/2021
Ngày 11 tháng 8 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ra Quyết định thông báo số 1370/TB-STN&MT về thu phí, lệ phí qua Tài khoản khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
11/08/2021
Ngày 10 tháng 8 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Thông báo số 1369/TB-STN&MT về thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 tại 05 đơn vị trực thuộc Sở
23/07/2021
Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Công văn số 1224/STN&MT-VP về việc công khai quy trình giải quyết nội bộ TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
28/06/2021
Ngày 16 tháng 6 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Báo cáo số 121/BC-STN&MT về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2021, kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
13/05/2021
Ngày 12 tháng 5 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo số 711/TB-STN&MT về việc tạm dừng tiếp công dân tại sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam.
06/05/2021
Ngày 05 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Công văn số 1063/UBND-KGVX về việc xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021
06/05/2021
Ngày 06 tháng 5 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành kế hoạch 674/KH-STN&MT về việc tuyên truyền sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia
11/03/2021
Ngày 03 tháng 3 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Công văn số 332/STN&MT-VP về việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
22/02/2021
Ngày 05 tháng 2 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành kế hoạch số 346/KH-UBND về việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
03/02/2021
Ngày 25 tháng 1 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có công văn số 161/STN&MT-VP về việc đẩy mạnh Cải cách hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
18/01/2021
Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có Công văn số 93/STN&MT-VP về việc rà soát TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
08/01/2021
Ngày 07 tháng 1 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành kế hoạch số 23/KH-STN&MT về việc rà soát, đánh giá và kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2021.
27/12/2020
Ngày 25 tháng 12 năm 2020, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Kế hoạch số 2260/KH-STN&MT về việc cải cách hành chính năm 2021
21/12/2020
Theo dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát, kiến nghị phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý , Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đề xuất hoặc ban hành theo thẩm quyền để bãi bỏ, đơn giản hóa TTHC, liên thông TTHC, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành.
02/11/2020
Đến nay, Bộ TN&MT đã hoàn thành và đưa vào triển khai 107 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng Dịch vụ công của Bộ, trong đó có 53 DVC mức độ 3, 54 DVC mức độ 4, đạt tỷ lệ 50,4% trên tổng số DVCTT đã cung cấp.
12
Previous Page 1-15 Next Page