Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
29/05/2024
Ngày 29 tháng 5 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 1308/STN&MT - MT về việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông mới gửi Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
12/03/2024
Ngày 05 tháng 3 năm 2024 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ban hành Văn bản số 521/STN&MT-VP về việc phối hợp tuyên truyền, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực TN&MT.
15/01/2024
Ngày 22 tháng 12 năm 2023 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam ban hành Văn bản số 916 -CV/BTGTU Về việc gửi tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng và Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh theo Văn bản số 1758/STTTT-TTBCXB ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hà Nam
15/01/2024
Ngày 08 tháng 01 năm 2024, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2023
04/11/2023
Nhằm giáo dục năng, kiến thức và phương pháp về chống rác thải nhựa và bảo vệ môi trường thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước. Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Giáo dục và các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi “Đại sứ giảm nhựa”.
15/09/2023
Ngày 12 tháng 9 năm 2023 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ban hành Văn bản số 2279/STN&MT-MT về việc đề nghị các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công thương; Xây dựng;Công an tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 22/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ
24/10/2022
Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Bộ tài nguyên và Môi trường có ban hành Nghị định số 14/VBHN-BTNMT về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
23/10/2022
Ngày 10 tháng 01 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
23/10/2022
Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV có thông qua Luật số 67/2020/QH14 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
23/10/2022
Ngày 07 tháng 7 năm 2022, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường
23/10/2022
Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về một số chính sách, biện pháp đặc thù trong đầu tư xây dựng trước hạ tầng khu đất tái định cư nhằm phục vụ việc giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
21/10/2022
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức, doanh nghiệp về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, với các nội dung cụ thể như sau:
19/10/2022
Ngày 17 tháng 10 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 2235/KH-STN&MT về việc chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
123
Previous Page 1-15 Next Page