Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch rà soát, đánh giá và kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2022.

Tin tức - Sự kiện Thủ tục hành chính và Dịch vụ Công  
Kế hoạch rà soát, đánh giá và kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2022.
Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế  hoạch số 2371/KH-STN&MT về việc rà soát, đánh giá và kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2022.
Nội dung Kế hoạch xem chi tiết tại đây kehoachso2371.pdf