Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Các văn bản của sở  
Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
Ngày 15 tháng 11 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 2053/KH-STN&MT về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022