Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam

Các văn bản của sở  
Kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Ngày 19 tháng 5 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 884/KH-STN&MT về việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Nội dung Kế hoạch xem chi tiết tại đâyKế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ công chức.pdf