Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính

Chỉ đạo điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính
Ngày 30 tháng 9 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Công văn số 2085/STN&MT-VP về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính
Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây congvanso2085.pdf