Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 2975/KH-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Nam

Các văn bản của sở  
Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 2975/KH-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Nam
Ngày 12 tháng 1 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 59/KH-STN&MT về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 2975/KH-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Nam
Nội dung Kế hoạch xem chi tiết tại đây kh 59.pdf