Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

Các văn bản của sở  
Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
Ngày 15 tháng 11 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022