Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch về việc cung cấp tin, bài trên cổng thông tin của sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam năm 2022

Các văn bản của sở  
Kế hoạch về việc cung cấp tin, bài trên cổng thông tin của sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam năm 2022
Ngày 23 tháng 02 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 287/KH-STN&MT về việc cung cấp tin, bài trên cổng thông tin của sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam năm 2022
Nội dung Kế hoạch xem chi tiết tại đâyKH Tin, bai 2022_PA1.pdf