Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho công chức ngành tài nguyên và môi trường ở cơ sở

Tin tức - Sự kiện Thủ tục hành chính và Dịch vụ Công  
Kế hoạch tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho công chức ngành tài nguyên và môi trường ở cơ sở
Ngày 04 tháng 10 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 1773/KH- STN&MT về việc tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho công chức ngành tài nguyên và môi trường ở cơ sở