Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Các văn bản của sở  
Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
Ngày 10 tháng 1 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 43/KH-STN&MT về việc Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
Nội dung Kế hoạch xem chi tiết tại đây Kế hoạch duy trì ISO 2022.pdf