Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

Các văn bản của sở  
Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022
Ngày 19 tháng 3 năm 2022 , Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 447/KH_STN&MT về việc thực nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022
Nội dung Kế hoạch xem chi tiết tại đây Kế hoạch thực hiện nghị quyết 02 (năm 2022).pdf