Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức năm 2022

Các văn bản của sở  
Kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức năm 2022
Ngày 15 tháng 3 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 409/KH-STN&MT  về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức năm 2022
Nội dung Kế hoạch xem chi tiết tại đâyKH luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác 2022.pdf