Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
01/03/2024
Ngày 29 tháng 2 năm 2029, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 280/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2019 - 2023
23/02/2024
Ngày 23 tháng 2 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 440/STN&MT-MT về việc báo cáo thông tin về công tác xử lý chất thải
06/02/2024
Ngày 30 tháng 01 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 275/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2023
30/10/2023
Ngày 16 tháng 10 năm 2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai
06/02/2023
Ngày 01 tháng 02 năm 2023, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa có ban hành Nghị định số 02/2023/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
10/01/2023
Ngày 10 tháng 1 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành kế hoạch số 52/KH-STN&MT về việc tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023
13/12/2022
Ngày 29 tháng 8 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam
24/10/2022
Ngày 06 tháng 1 năm 2022, Chính Phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ban hành Nghị định số 04/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ
24/10/2022
Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Bộ tài nguyên và Môi trường có ban hành Nghị định số 14/VBHN-BTNMT về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
23/10/2022
Ngày 10 tháng 01 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
23/10/2022
Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV có thông qua Luật số 67/2020/QH14 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
23/10/2022
Ngày 07 tháng 7 năm 2022, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường
23/10/2022
Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về một số chính sách, biện pháp đặc thù trong đầu tư xây dựng trước hạ tầng khu đất tái định cư nhằm phục vụ việc giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
21/10/2022
Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND về việc thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam
21/10/2022
Ngày 08 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 460/QĐ-UBND về việc khoanh định khu vực thông đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh
12
Previous Page 1-15 Next Page