Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Ngày 10 tháng 01 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Nội dung Nghị định xem chi tiết tại đây ND-08-PL.pdf