Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Các văn bản của sở  
19/10/2022
Ngày 17 tháng 10 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 2235/KH-STN&MT về việc chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
23/09/2022
Ngày 15 tháng 11 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 2053/KH-STN&MT về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
23/09/2022
Ngày 15 tháng 11 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
23/09/2022
Ngày 10 tháng 1 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 43/KH-STN&MT về việc Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
23/09/2022
Ngày 12 tháng 1 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 59/KH-STN&MT về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 2975/KH-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Nam
23/09/2022
Ngày 23 tháng 02 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 287/KH-STN&MT về việc cung cấp tin, bài trên cổng thông tin của sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam năm 2022
23/09/2022
Ngày 20 tháng 1 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch số 120/KH-STN&MT về việc tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022
23/09/2022
Ngày 08 tháng 3 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 358/KH-STN&MT về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
23/09/2022
Ngày 15 tháng 3 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 409/KH-STN&MT về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức năm 2022
23/09/2022
Ngày 19 tháng 3 năm 2022 , Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 447/KH_STN&MT về việc thực nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022
23/09/2022
Ngày 19 tháng 5 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 884/KH-STN&MT về việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
23/09/2022
Ngày 24 tháng 5 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 936/KH-STN&MT về việc số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của Sở tài nguyên và Môi trường
28/12/2020
Ngày 28 tháng 12 năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã ra Thông báo Kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2020, như sau: