Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của Sở tài nguyên và Môi trường

Tin tức - Sự kiện Thủ tục hành chính và Dịch vụ Công  
Kế hoạch số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của Sở tài nguyên và Môi trường
Ngày 24 tháng 5 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 936/KH-STN&MT về việc số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của Sở tài nguyên và Môi trường
Nội dung Kế hoạch xem chi tiết tại đây kế hoạch số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC.pdf