Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020

Các văn bản của sở  
Thông báo Kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020
Ngày 28 tháng 12 năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã ra Thông báo Kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2020, như sau: