Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Thủ tục hành chính và Dịch vụ Công  
04/01/2022
Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành kế hoạch số 2352/KH-STN&MT về kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
04/01/2022
Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Công văn số 3207/VPUB-KSTT về việc đôn đốc công khai thủ tục hành chính .
04/01/2022
Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 2371/KH-STN&MT về việc rà soát, đánh giá và kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2022.
04/01/2022
Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 2344/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam
14/12/2021
Ngày 10 tháng 12 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành kế hoạch số 3453/KH-UBND về kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
30/11/2021
Bộ TN&MT vừa ban hành Kế hoạch về cải cách hành chính của Bộ giai đoạn 2021 – 2025, hướng đến cải cách toàn diện từ thể chế, thủ tục đến chuyển đổi số…
19/10/2021
Ngày 18 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nam
19/10/2021
Ngày 18 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1827/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nam
20/08/2021
Ngày 11 tháng 8 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ra Quyết định thông báo số 1370/TB-STN&MT về thu phí, lệ phí qua Tài khoản khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
11/08/2021
Ngày 10 tháng 8 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Thông báo số 1369/TB-STN&MT về thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 tại 05 đơn vị trực thuộc Sở
23/07/2021
Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Công văn số 1224/STN&MT-VP về việc công khai quy trình giải quyết nội bộ TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
28/06/2021
Ngày 16 tháng 6 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Báo cáo số 121/BC-STN&MT về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2021, kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
13/05/2021
Ngày 12 tháng 5 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo số 711/TB-STN&MT về việc tạm dừng tiếp công dân tại sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam.
06/05/2021
Ngày 05 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Công văn số 1063/UBND-KGVX về việc xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021
06/05/2021
Ngày 06 tháng 5 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành kế hoạch 674/KH-STN&MT về việc tuyên truyền sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia
123
Previous Page 1-15 Next Page