Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phối hợp tuyên truyền, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực TN&MT.

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Phối hợp tuyên truyền, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực TN&MT.
Ngày 05 tháng 3 năm 2024 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ban hành Văn bản số 521/STN&MT-VP về việc phối hợp tuyên truyền, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực TN&MT.
Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND  ngày  16 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh Hà Nam triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam và để thực hiện tốt các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường mới ban hành, gồm:
1. Nghị định số 12/2024/NĐ-CP Ngày 05 tháng 02 năm 2024  Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
2. Các văn bản hợp nhất: số 08/VBHN-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2023 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 10/VBHN-BTNMT ngày 22 tháng 11 năm 2023 Thông tư Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; số 02/VBHN-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2021Nghị định Về hoạt động viễn thám; Số 11/VBHN-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2024 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; số 03 /VBHN-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2024 Nghị định Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; số 09/VBHN-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2024 Nghị định Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; số 12 /VBHN-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2024 Về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
12-vbhn-btnmt_Signed (1).pdf
 XemQUY ĐỊNH VỀ THU TÍNH TIỀN CÂP QUYỀN KTKS.pdf
 XemQUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ QKTKS SỐ 03-BTNMT.pdf
 XemQUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT KHOÁNG SẢN.pdf
 XemNĐ hợp nhất về hoạt động viễn thám.pdf
 Xem12-cp. sd bs ND thi hanh luat dat dai.pdf
 Xem10-vbhn-btnmt_ quy dinh ho so giao dat cho thue dat.pdf
 Xem08-vbhn-btnmt_ ND thi hanh Luat dat dai.pdf


Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam