Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 theo chỉ đạo tại Văn bản số 906/UBND-NNTNMT ngày 20/5/2024 của UBND tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 theo chỉ đạo tại Văn bản số 906/UBND-NNTNMT ngày 20/5/2024 của UBND tỉnh Hà Nam
Ngày 29 tháng 5 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 1308/STN&MT - MT về việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông mới gửi Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố