Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường
Ngày 12 tháng 9 năm 2023 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ban hành Văn bản số 2279/STN&MT-MT về việc đề nghị các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công thương; Xây dựng;Công an tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 22/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ
     Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam  đề nghị các Quý cơ quan quan  tâm, triển khai thực hiện Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 22/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường.
     1. Chi tiết Văn bản số 2279/STN&MT-MT của Sở Tài nguyên và Môi trường: CV thực hiện Quyết định số 980 về danh mục sản phẩm môi trường của Sở TNMT.pdf
     2. Chi tiết Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 22/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ: QĐ_980_QD-TTg_22082023.pdf
     3. Phụ lục kèm theo Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 22/8/2023: PL kem theo Quyết định số 980QĐ-TTg.pdf